Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu http://www.sewingdevelopment.cz

Dodavatel/Prodávající:

Sewing Development Czech Company s.r.o.

Se sídlem: 8. Března 21/13, Liberec V – Kristiánov, 460 04 Liberec

Provozovna: Čerchovská 15, 460 07 Liberec

Zapsaná v OR pod sp. zn. C 37285 vedenou u KS v Ústí nad Labem

IČO: 04928555

DIČ: CZ04928555

Jednatel: Bc. Tereza Blahová, MBA

Kontakt: +420 725 581 935

E-mail: info@sdcc.cz

Banka: Česká spořitelna

Číslo bankovního účtu: 4322090369/0800

IBAN: CZ52 0800 0000 0043 2209 0369

SWIFT: GIBACZPX

(dále jen „dodavatel/prodávající“)

1. Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě:

http://www.sewingdevelopment.cz

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele/prodávajícího

a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č.

89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v

platném znění).

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva, kterou uzavírá ne jedné straně spotřebitel a na druhé straně

podnikatel.

Dodavatel/prodávající:

Sewing Development Czech Company s.r.o.

Se sídlem: 8. Března 21/13, Liberec V – Kristiánov, 460 04 Liberec

Provozovna: Čerchovská 15, 460 07 Liberec

Zapsaná v OR pod sp. zn. C 37285 vedenou u KS v Ústí nad Labem

IČO: 04928555

DIČ: CZ04928555

Kupující/spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní

nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby

za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své

obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je

uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným

potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a

prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3. Předmět smlouvy

Předmětem kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem/prodávajícím a kupujícím je zboží

dodavatele/prodávajícího, jehož položky jsou výslovně uvedeny v kupní smlouvě – objednávce

(dále jen zboží). Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od

dodavatelů či jiných smluvních subjektů dodavatele/prodávajícího. Dodavatel/prodávající ověřuje

tyto údaje a provádí jejich průběžnou kontrolu. V případě nesouladu mezi informacemi o zboží

uvedenými dodavatelem/prodávajícím a faktickým stavem dostojí dodavatel/prodávající svým

povinnostem vyplývajícím ze zákona dodatečnou nápravou informačních povinností, jakmile se o

nich dozví. Kupující má právo před objednáním zboží položit dodavateli/prodávajícímu formou

emailu dotaz pro případné ověření uvedených údajů. Obrázky u zboží mohou být pouze ilustrační

např. rozdíl v barevném provedení či obsahu setu více výrobků.

Rozhodující je popiska výrobku,kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsána.

Pokud tyto popisky chybí je doporučeno vznést dotaz na přesný obsah setu výrobku na:info@sdcc.cz

4. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a

reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující

dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s

nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené kupní

smlouvy.

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá dodavatel/

prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky

doručené prostřednictvím elektronické pošty) na elektronickém formuláři, který je k dispozici při

první registraci kupujícího v internetovém obchodě Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá

rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a

konkretizuje její předmět s tím, že rámcová smlouva je v takovém případě vždy součástí

objednávky.

Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu dodavatele/prodávajícího

kupujícímu s jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany dodavatele/

prodávajícího). Dodavatel/prodávající potvrdí přijetí objednávky prostřednictvím informativního

emailu zaslaného kupujícímu na jím uvedenou kontaktní emailovou adresu. V příloze tohoto

emailu zašle dodavatel/prodávající kupujícímu výpis objednávky kupujícího. Podmínkou platnosti

elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Dodavatel/prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady

na přepravu, vzdálenosti apod.), oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky tak, že

objednávka bude kupujícím zaslána rovněž písemnou formou. Odmítne-li kupující objednávku

požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Ve smyslu ustanovení § 2132 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se kupující stane

vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Vlastnické právo tak nepřejde na kupujícího

před zaplacením kupní ceny.

Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím.

V případě, že má kupující s dodavatelem/prodávajícím uzavřenu písemnou rámcovou kupní

smlouvu, mají ustanovení sjednaná stranami v této písemné kupní smlouvě, která se týkají

jednostranně sjednaných výhod či slev poskytovaných dodavatelem/prodávajícím kupujícímu,

přednost před těmito obchodními podmínkami.

Při takovémto trvalém smluvním vztahu (tedy je-li mezi stranami písemně uzavřena rámcová

kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu rámcové kupní

smlouvy k podstatné změně obchodních podmínek. Odešle-li však kupující objednávku v den

následující po dni, v němž došlo ke změně obchodních podmínek, platí, že se změnou

obchodních podmínek souhlasí. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou a je

účinné okamžikem jeho doručení dodavateli/prodávajícímu na adresu jeho sídla či na jeho

adresu uvedenou pro doručování. Již odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je však

kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán a je povinen zaplatit kupní

cenu.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně dodavatele/

prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v české verzi a v jiném pro strany

srozumitelném jazyce. V případě, že se jedná o smluvní vztah, kde na straně kupujícího

vystupuje zahraniční osoba, je rozhodným právem pro posouzení práv a povinností stran české

právo. V případě, že je kupní smlouva uzavírána ve dvou jazykových verzích, tj. ve znění českém

a ve znění cizího jazyka, je v případě rozporu ve zněních smluv rozhodnou verzí verze česká.

Stejně tak platí, že je rozhodné znění obchodních podmínek v českém jazyce, pokud je dostupná

i jiná jazyková verze.

Uzavřená smlouva je dodavatelem/prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného

splnění, je přístupná kupujícímu – spotřebiteli, avšak není přístupná třetím stranám. Informace o

jednotlivých technických krocích nezbytných k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu

objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním

objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační

řád, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich

archivace a reprodukce kupujícím. V případě požadavku kupujícího na storno objednávky nebo

vrácení zboží se postupuje v souladu s body 5.,6.,7.,8.,9.,10. těchto obchodních podmínek.

5. Ochrana údajů

A/ Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem četl a souhlasím s obchodními podmínkami a se

zpracováním osobních údajů“ na webové stránce www.sewingdevelopment.cz a odesláním

tohoto souhlasu a s ním souvisejících osobních údajů kliknutím na políčko „ODESLAT

OBJEDNÁVKU“ tamtéž, provedeným poté, co se kupující seznámil také s níže uvedenými

informacemi o zpracování osobních údajů a poučením ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů a o změně některých zákonů, (dále jen „Zákon“) kupující souhlasí s tím, aby jeho

osobní údaje v rozsahu, v jakém je uvedl v objednávkovém formuláři, byly zpracovávány

internetovým obchodem:

Sewing Development Czech Company s.r.o.

Se sídlem: 8. Března 21/13, Liberec V – Kristiánov, 460 04 Liberec

Provozovna: Čerchovská 15, 460 07

Zapsaná v OR pod sp. zn. C 37285 vedenou u KS v Ústí nad Labem

IČO: 04928555

DIČ: CZ04928555

Jednatel: Bc. Tereza Blahová, MBA

dále též jen „správce osobních údajů“ za účelem výkonu práv a plnění povinností vyplývajících z

kupní smlouvy. Kupující prohlašuje, že uvedené osobní údaje jsou pravdivé a že ohledně nich je

oprávněn tento souhlas udělit. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje po zralé úvaze a

na základě svobodné vůle. Souhlasí s tím, že záznam o poskytnutí tohoto souhlasu provedený

automatizovaně v elektronických systémech správce osobních údajů bude sloužit jako

rozhodující doklad o poskytnutí tohoto souhlasu. Bez předchozího souhlasu se zpracováním

kontaktních údajů není možné objednávkový formulář odeslat. Udělený souhlas se týká všech

osobních údajů včetně údajů citlivých, které o sobě prostřednictvím formuláře kupující sděluje.

B/ Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu Zákona:

Dodavatel/prodávající tímto jako správce osobních údajů informuje kupujícího o následujících

skutečnostech:

• kupující není povinen správci osobních údajů poskytnout jakékoliv údaje o své osobě ani souhlas

s jejich zpracováním a kupující je oprávněn toto odmítnout; poskytuje-li kupující jakékoliv osobní

údaje a/nebo souhlas s jejich zpracováním, činí tak zcela dobrovolně;

• poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli písemně odvolat na

adrese sídla správce osobních údajů, a to v celém rozsahu nebo jen částečně;

• zpracování osobních údajů kupujícího bude po uplynutí doby, na níž souhlas se zpracováním

osobních údajů poskytl, nebo po zániku tohoto souhlasu (při zohlednění rozsahu event. odvolání

tohoto poskytnutého souhlasu) bez zbytečného odkladu ukončeno nebo omezeno, pokud správce

osobních údajů nebude oprávněn či povinen v něm pokračovat z jiného titulu;

• osobní údaje kupujícího budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, ve kterém byly

poskytnuty;

• osobní údaje kupujícího mohou být zpřístupněny jen osobám k tomu oprávněným v rámci plnění

jejich pracovních úkolů, ať již smluvně převzatých nebo plynoucích z právních předpisů, a

podléhajícím zákonné či smluvně převzaté povinnosti mlčenlivosti;

• osobní údaje kupujícího budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě;

• kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům; na základě písemné žádosti kupujícího je

správce osobních údajů jednou za kalendářní rok povinen bezplatně poskytnout informace o

osobních údajích zpracovávaných o kupujícím, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu nepřevyšující

náklady nezbytné k poskytnutí informace;

• kupující má právo, domnívá-li se, že správce osobních údajů nebo zpracovatel provádí zpracování

osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem:

• požádat správce osobních údajů o vysvětlení,

• požadovat, aby správce osobních údajů odstranil takto vzniklý stav; správce osobních údajů je

povinen neprodleně odstranit takto vzniklý stav, je-li žádost kupujícího shledána oprávněnou;

• kupující má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s podnětem

nebo stížností; pokud správce osobních údajů nevyhoví žádosti kupujícího podle předchozího

odstavce, může se kupující na tento úřad obrátit i přímo.

6. Místo plnění

Je-li kupujícím spotřebitel, je místem plnění místo převzetí zboží kupujícím. Při odběru zboží

jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího,

vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

7. Práva a povinnosti dodavatele/prodávajícího

Dodavatel/prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a

dodat je na uvedenou adresu kupujícího v dodací lhůtě. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží

kupující se zbožím i daňový doklad (záruční) list. Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží

obsahuje) je přiložen u zboží.

Dodavatel/prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že

o to písemně požádá.

Dodavatel/prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj

závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Dodavatel/prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část zejména v

těchto případech:

– zboží se již nevyrábí nebo nedodává

– změnila se výrazným způsobem prodejní cena

– zboží s cenou ve slevě (výprodej skladových zásob, starého modelu atd.) již není dostupné na

skladě a výroba nového výrobku by byla pod hranicí rentabilnosti.

V případě, že uvedená situace nastane teprve po závazném potvrzení objednávky dodavatelem/

prodávajícím, může dodavatel/prodávající případné změny obsahu smluvního závazku upravit

dohodou s kupujícím. Dodavatel/prodávající se zavazuje, že (e-mailem nebo telefonicky)

kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným,

zrušení objednávky apod.).

8. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku,

neporušenost obalů, počet balíků a v případě výskytu jakýchkoliv závad neprodleně tuto

skutečnost oznámit přepravci. V každé zásilce je přibalen daňový doklad – faktura, který

současně slouží pro potřeby reklamace jako záruční list.

Dodavatel/prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel/

prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, a) má věc vlastnosti, které

si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které dodavatel/prodávající popsal nebo

které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy, b) se věc

hodí k účelu, který pro její použití dodavatel/prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto

druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo

předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc

v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních

předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při

převzetí.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je

kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od

smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

9. Odstoupení od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku

Kupující, který je v postavení spotřebitele (fyzická osoba), má dle ust. § 1829 odst. 1 písm. a)

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené

distančním způsobem bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo

neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Odstoupení je povinen kupující učinit písemně a písemné odstoupení spolu se zbožím doručit na

svůj náklad zpět Dodavateli/prodávajícímu na doručovací adresu uvedenou shora. Pro posouzení

dodržení 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy je rozhodující okamžik odeslání odstoupení

dodavateli/prodávajícímu. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Kupující

odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem,

než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Bude-li odstoupení od smlouvy učiněno v souladu s výše uvedenými podmínkami, vrátí

dodavatel/prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu včetně nákladů na dodání na jeho účet

nebo způsobem dohodnutým s kupujícím ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení

zboží. Avšak odstoupí-li kupující (spotřebitel) od kupní smlouvy, dodavatel/prodávající není

povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu (spotřebiteli) dříve, než mu kupující

(spotřebitel) zboží předá nebo prokáže, že zboží dodavateli/prodávajícímu odeslal.

V souladu s ust. § 1837 písm. d), e), g) a h) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemá

kupující (spotřebitel) právo odstoupit od smlouvy a vrátit zboží, jedná-li se

• o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (spotřebitele) nebo pro jeho osobu,

• o dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně

smíseno s jiným zbožím,

• o dodávku zboží v uzavřeném obalu, které kupující (spotřebitel) z obalu vyňal a z hygienických

důvodů jej není možné vrátit,

• o dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich

původní obal.

Dodavatel/prodávající má právo odstoupit od již uzavřené smlouvy v případě, že se plnění stane

nemožným a dále v případě, že kupující nepřevezme či odmítne převzít objednané zboží.

10. Cena a placení

Ceny zboží jsou uvedené v elektronickém katalogu zboží na stránce www.sewingdevelopment.cz

u jednotlivých položek zboží. Ceny jsou uvedené v českých korunách a jsou úplné (tj. zahrnují

21% DPH). Uváděné ceny jsou závazné v okamžiku uzavření kupní smlouvy, tj. v okamžiku

potvrzení objednávky. Dodavatel/prodávající vždy při potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost

ceny objednaného zboží.

Dodavatel/prodávající si vyhrazuje změny ceny, v případě změny ceny peněžních kurzů,

výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a

ostatních dodavatelů zboží. V případě, že bude dodavatelem/prodávajícím oznámena kupujícímu

cena vyšší, než je uvedena na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo v případě

nesouhlasu od smlouvy odstoupit. V případě, že je nová, platná cena nižší, než je cena uvedená

na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za aktuální (nižší) cenu. Pokud již kupující za

zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze

převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena

bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, je kupující povinen doplatit dodavateli/

prodávajícímu rozdíl cen.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou

část dodávky na běžný účet dodavatele/prodávajícího nebo jejím uhrazením v hotovosti v

pokladně dodavatele/prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující

povinen zaplatit dodavateli/prodávajícímu úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za

každý den prodlení. Dodavatel/prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného

zaplacení kupní ceny.

Možnosti úhrady objednaného zboží:

– dobírkou

– platba kartou

– bankovním převodem

– fakturou se čtrnáctidenní splatností v případě, že se jedná o kupujícího, který má s

dodavatelem/prodávajícím uzavřenou rámcovou kupní smlouvu.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi dodavatelem/prodávajícím a kupujícím je

současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném

zaplacení, pokud není stranami dohodnuto jinak.

K ceně zboží budou připočteny náklady na dodání zboží kupujícímu. V případě, že není možné

celý obsah objednávky doručit kupujícímu v rámci jedné zásilky, hradí náklady na dodání další

nezbytné zásilky kupující.

11. Dodací lhůta

Objednávky kupujících jsou dodavatelem/prodávajícím vyřizovány v pořadí, v jakém mu dojdou.

Dodací lhůta zboží je zpravidla 1-2 týdny a u sériové výroby 4 týdny od potvrzení objednávky

kupujícího dodavatelem/prodávajícím. Dodavatel/prodávající je oprávněn dodat objednané zboží

kupujícímu v dřívějším termínu. Dodavatel/prodávající je oprávněn dodací lhůtu prodloužit z

provozních důvodů. O takovém prodloužení dodací lhůty je povinen kupujícího neprodleně

informovat. V případě, že kupující s prodloužením dodací lhůty nesouhlasí, je oprávněn od

smlouvy odstoupit a toto písemně potvrdit.

12. Dopravní podmínky, poštovné

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

Osobní vyzvednutí na prodejně: Zdarma

Česká pošta – Balík do ruky s dobírkou Česká republika 145,- Kč

Česká pošta – Balík do ruky platba kartou Česká republika 110,- Kč

Česká pošta – Balík do ruky s dobírkou Slovenská republika 350,- Kč

Česká pošta – Balík do ruky platba kartou Slovenská republika 300,- Kč

Ostatní země EU 800,- Kč

13. Reklamační řád

Práva z vadného plnění, servis

Není-li na dodacím nebo záručním listě uvedeno jinak, je délka zákonné povinnosti z vadného

plnění stanovena na dvacet čtyři měsíců. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet

ode dne převzetí zboží kupujícím – spotřebitelem. Tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl

výrobek v opravě.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, může

kupující, který je spotřebitelem, dle ustanovení § 2169 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,

požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale

pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to

možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména

lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady,

pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na

výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo

na přiměřenou slevu i v případě, že mu dodavatel/prodávající nemůže dodat novou věc bez vad,

vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že dodavatel/prodávající nezjedná

nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

V případě výměny výrobku jsou zákonné povinnosti dodavatele/prodávajícího z vadného plnění

obnoveny v plném rozsahu. Kupujícímu – spotřebiteli bude v takovém případě dodavatelem/

prodávajícím vystaven nový záruční list, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případná

reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

–V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží je místem uplatnění reklamace provozovna

dodavatele/prodávajícího.

Kupující může uplatnit reklamaci buď osobně v provozovně dodavatele/prodávajícího nebo

písemnou reklamací a doručením reklamovaného zboží poštou na adresu:

Sewing Development Czech Company s.r.o.

Se sídlem: 8. Března 21/13, Liberec V – Kristiánov, 460 04 Liberec

Zapsaná v OR pod sp. zn. C 37285 vedenou u KS v Ústí nad Labem

IČO: 04928555

DIČ: CZ04928555

Jednatel: Bc. Tereza Blahová, MBA

K reklamovanému zboží je kupující povinen přiložit přesný popis závad a jejich projevů, příslušný

prodejní doklad k reklamovanému zboží, záruční list či jiný doklad vztahující se k reklamovanému

zboží a dále uvést požadovaný způsob vyřízení reklamace.

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno kupujícímu na

náklady dodavatele/prodávajícího. Při uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem,

nárok na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace. Pokud jsou dány podmínky pro

odstoupení od smlouvy z důvodu, které zavinil dodavatel/prodávající, má spotřebitel právo na

úhradu veškerého zaplaceného plnění.

O reklamaci dodavatel/prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů.

Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k

odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu,

nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel/prodávající

s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující – spotřebitel právo na odstoupení

od smlouvy nebo výměnu věci.

Dodavatel/prodávající vydá kupujícímu – spotřebiteli písemné potvrzení (reklamační protokol) o

tom, kdy kupující – spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího

vyřízení požaduje. Dále dodavatel/prodávající vydá kupujícímu – spotřebiteli potvrzení o datu a

způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro

případ zamítnuté reklamace dodavatel/prodávající kupujícímu – spotřebiteli vydá písemné

odůvodnění tohoto zamítnutí.

14. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce dodavatele/

prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím tehdy, není-li mezi účastníky

písemně dohodnuto něco jiného.

Odesláním písemné, elektronické či telefonické objednávky stvrzuje kupující dodavateli/

prodávajícímu, že akceptuje bez výhrad výši ceny za objednané zboží včetně případných

expedičních a dopravních nákladů a dále že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bez

výhrad akceptuje veškerá ustanovení v nich uvedená.

Další komunikace mezi dodavatelem/prodávajícím a kupujícím je uskutečňována elektronickou

poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem/

prodávajícím a kupujícím.

Dodavatel/prodávající má potřebná oprávnění na základě živnostenského zákona, přičemž

kontrolu v této oblasti vykonává v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dohled nad

dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, provádí ve vymezeném rozsahu

Česká obchodní inspekce. Dozor spojený s ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro

ochranu osobních údajů.

Pro mimosoudní řešení stížností nechť kupující kontaktuje dodavatele/prodávajícího na kontaktní

adrese uvedené v těchto obchodních podmínkách.

V případě neplatnosti jednoho z bodů kupní smlouvy nebo obchodních podmínek jsou ostatní

ujednání nadále platná. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek obsahuje úplnou dohodu

mezi smluvními stranami a neexistují žádná jiná ujednání, ústní či písemná, která by dále

upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání existovala, jsou tímto zrušena a

nahrazena beze zbytku uzavřenou kupní smlouvou a obchodními podmínkami.

Dodavatel/prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

Každá objednávka je považována za závaznou. Realizace objednávky je prováděna po potvrzení

objednávky dodavatelem a následným zadáním do výroby. Zrušení objednávky kupujícím je

zpoplatněno na základě realizovaných nákladů a storno poplatků.

Ceny zboží na našich stránkách jsou uvedeny včetně 21% DPH i v cenách bez 21% DPH a jsou

platné v době učinění objednávky!

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2018.